2006/Mar/13

เช้าวันนี้เข้า office แต่เช้า ด้วยอารมณ์ที่แสนดี กับอากาศร้อนอบอ้าวของ กทม.

สุดท้ายต้องเจอกับเรื่องที่หัวเราะแทบไม่ออกแต่เช้า

เดินเข้าห้อง Server ปรากฏว่า เครื่อง Sun ดับ

ยังไม่เท่าไหร่

AS/400 ดับ Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

คนสวยแย่แล้ว แย่แล้วคนสวย....

พึ่งเปลี่ยน Tape Backup ไปเมื่อวันศุกร์

คาดว่ายามน่าจะปิดสวิทไฟ เนื่องจาก บริษัทที่ทำงานอยู่

เปลี่ยนบริษัทที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นเจ้าใหม่ มันเลยไม่รู้เรื่อง

ฮือๆๆ เด๋วค่อยไล่เบี้ยเอากะมานนนนนนนนน

Comment

Comment:

Tweet


comment6, çíàêîìñòâà â òàëëèíå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ã.àëåêñàíäðîâ, íîâîøàõòèíñê çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà êåìåðîâñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà òåìó êîìó çà 30,
#362 by Yazaaagw (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:23,
comment4, ñàéò èíòèì áàé, èíòèì çíàêîìñòâà ïèíñê áåëàðóñü, îìñêå çíàêîìñòâà ïî àñè, çíàêîìñòâà âîðîíåæ ìîáèëüíàÿ, çíàêîìñòâà â îìñêå èùó äåâóøêó 19-25 ëåò,
#361 by Ifwalbom (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:23,
comment1, çíàêîìñòâî êàçàõñòàí ïåòðîïàâëîâñê ïàâëîäàð, çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóã, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ òàðóñà ñåãîäíÿ, çíàêîìñòâà â ðåâäå ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà èç èíäèè,
#360 by Qpwyhzjz (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:06,
comment2, çíàêîìñòâî êàìûçÿê, ìàéë çíàêîìñòâà îðåíáóðã, ñåê çíàêîìñòâà â áàðàáèíñêå, ýêñêëþçèâíûå çíàêîìñòâà àãåíñòâà, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíîê ÷åëÿáèíñê,
#359 by Jhiyxwko (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:06,
comment3, çíàêîìñòâà â êàçàõñò, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì 20-25ëåò èç ìîñêâû, çíàêîìñòâà èíòèì äåøåâûå öåíû, çíàêîìñòâà äÿ èíòèìíûõ âñòðå÷, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñ ðóáëåâêè,
#358 by Wtklxqrv (93.174.93.154) At 2010-07-08 10:34,
comment4, çíàêîìñòâà â ïåðìè îáúÿâëåíèÿ, çíàêîìñòâà äëÿ çàíÿòèåì îì, íîâûé ñàéò çíàêîìñòâ ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ èíòèì âñòðå÷, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àìåðèêàíöåì èç êàëèôîðíèè,
#357 by Rptolrhz (93.174.93.154) At 2010-07-08 10:34,
comment5, çíàêîìñòâà ñ åâðåÿìè èç ñàðàòîâà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ðÿçàíè, àíàëüíûé ôèñòèíã çíàêîìñòâà ìîñêâà, çíàêîìñòâà êàðëèêîâ, çíàêîìñòâà áàëåçèíî,
#356 by Mcapwljx (93.174.93.154) At 2010-07-08 10:18,
comment6, çíàêîìñòâà ìàèëðó, çíàêîìñòâà â ìîñêâå ìîëîæå 18 ëåò, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êîâðîâå, çíàêîìñòâà ã. ìàãíèòîãîðñê ìóæ÷èíû, çíàêîìñòâà ãîðîä ñèáàé,
#355 by Jtemmlvi (93.174.93.154) At 2010-07-08 10:18,
comment6, çíàêîìñòâà âîëãîãðàä lovz.ru, çíàêîìñòâà ãîðîä óñòü ëàáèíñê, çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàç èùó ðóññêîãî ïàðíÿ, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàìàòîðñêå, çíàêîìñòâà ñî çíàìåíèòûìè ðýïåðàìè,
#354 by Ojkhjnnb (93.174.93.154) At 2010-07-08 09:47,
comment5, êîëïèíî èíòèì îòäûõ, ïàâëîäàðñêèé ñàéò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ìàãíèòîãîðñêå äëÿ ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â áàêó, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãàé,
#353 by Idxbraay (93.174.93.154) At 2010-07-08 09:47,
comment4, çíàêîìñòâà êðàñíîñåëüêèé ðàéîí, çíàêîìñòâà ëåçáè êðàñíîäàð, çíàêîìñòâà â íîâîêóçíåöêå, áäñì çíàêîìñòâà ðîññèÿ, çíàêîìñòâî ñ ãååì èç ïèòåðà,
#352 by Oawwckxx (93.174.93.154) At 2010-07-08 08:59,
comment5, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÷èòå, çíàêîìñòâà äëÿ òîñòóøåê, êàçàíü èíòèì äåâóøêè, èíòèì çíàêîìñòâà â âîðîíåæñêîé îá, çíàêîìñòâà 26 êîñòðîìà,
#351 by Oxqdsxaf (93.174.93.154) At 2010-07-08 08:59,
yBEyzM <a href="http://ffhqlkqvdzdu.com/">ffhqlkqvdzdu</a>, [url=http://etsagvcmratj.com/]etsagvcmratj[/url], [link=http://dtshdkyyomxe.com/]dtshdkyyomxe[/link], http://lormonkzqouv.com/
#350 by pjfmokriljt (173.212.206.186) At 2010-07-08 08:50,
comment3, çíàêîìñòâà ñ ïðîñòèòóòêàìè ñåâåðîóðàëüñêà, çíàêîìñòâà â ìè÷óðåíñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà æåíùèí, ñåêñ çíàêîìñòâà ïèòêÿðàíòà, â ïåíçå èíòèì çíàêîìñòâà,
#349 by Nzeuwazg (93.174.93.154) At 2010-07-08 07:52,
comment2, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç ãåðìàíèè, çíàêîìñòâî âñòðå÷à à ÷òî ïîòîì, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àñåêñóàëîì, çíàêîìñòâà â íàðâå äëÿ êîâ, ñåêñ çíàêîìñòâà ñåâàñòîïîëå,
#348 by Mckntjtf (93.174.93.154) At 2010-07-08 07:51,
comment6, èíòèì çíàêîìñòâà ìàëîÿðîñëàâåö, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû îòäûõ ââ åãèïòå, íîâîêóçíåöê çíàêîìñòâà ëèçáè, ïîëíûå æåíùèíû çíàêîìñòâà ñàìàðà, çíàêîìñòâà æåíùèíû êèìðû,
#347 by Nadqigyu (93.174.93.154) At 2010-07-08 07:04,
comment5, õõõ çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå, ïîëîöêîå çíàêîìñòâà, ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâà ãîðîä áóãóëüìà, çíàêîìñòâà ñåêñ çà äåíüãè õèìêè,
#346 by Wlbuusef (93.174.93.154) At 2010-07-08 07:04,
comment4, åâðåéñêîå àãåíòñòâî ìîñêâà çíàêîìñòâà, õàðüêîâ çíàêîìñòâà ñ òðàíñâåñòèòêàìè, ñàéò çíàêîìñòâà â íîâãîðîäñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà â êàìåíñê óðàëüñêèé, çíàêîìñòâà áåëãîðîä ñ,
#345 by Ejecfkhd (93.174.93.154) At 2010-07-08 06:32,
comment4, ñëóæáà çíàêîìñòâà êðåìåí÷óã, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû êèðîâ 50 ëåò, çíàêîìñòâà îðíáóðã, çíàêîìñòâà ëåñáè íà îäíó íî÷ü, çíàêîìñòâà ñåìåéíûå ïàðû ÿðîñëàâëü,
#344 by Dkdtfbnd (93.174.93.154) At 2010-07-08 06:32,
comment3, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷ â ñàíêò ïåòåðáóðãå, çíàêîìñòâà ÿ òåáÿ íèêîìó íåîòäàì, ñåêñ çíàêîìñòâà â íåâüÿíñêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ëþáîâíèêè, çíàêîìñòâà 35-50 íèæíåâàðòîâñê,
#343 by Oyizsnxj (93.174.93.154) At 2010-07-08 05:43,
comment3, çíàêîìñòâà â áðÿíñêîé îáëàñòè ñåêñ, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â êðàñíîÿðñêå, õàðüêîâ çíàêîìñòâà áèóàë áè, çíàêîìñòâà ñ àôðîàìåðèêàíêàìè,
#342 by Vgbtgptv (93.174.93.154) At 2010-07-08 05:43,
comment4, ïàðû â êàçàíè çíàêî&