2006/Mar/13

เช้าวันนี้เข้า office แต่เช้า ด้วยอารมณ์ที่แสนดี กับอากาศร้อนอบอ้าวของ กทม.

สุดท้ายต้องเจอกับเรื่องที่หัวเราะแทบไม่ออกแต่เช้า

เดินเข้าห้อง Server ปรากฏว่า เครื่อง Sun ดับ

ยังไม่เท่าไหร่

AS/400 ดับ Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

คนสวยแย่แล้ว แย่แล้วคนสวย....

พึ่งเปลี่ยน Tape Backup ไปเมื่อวันศุกร์

คาดว่ายามน่าจะปิดสวิทไฟ เนื่องจาก บริษัทที่ทำงานอยู่

เปลี่ยนบริษัทที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นเจ้าใหม่ มันเลยไม่รู้เรื่อง

ฮือๆๆ เด๋วค่อยไล่เบี้ยเอากะมานนนนนนนนน

Comment

Comment:

Tweet


comment5, çíàêîìñòâà â îìñêå ëþáîâü ñóïðóæåñòâî, çíàêîìñòâà ñ ðûæèìè äåâóøêàìè, èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ñåê, èíòèìíûå çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðãà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áåëîóñîâî,
#412 by Cyvoshoq (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:51,
comment3, çíàêîìñòâà 55 ëåò, çíàêîìñòâà. êèðîâ, èíòèìçíàêîìñòâà êîìñîìîëüñêíààìóðå, ñåêñ çíàêîìñòâà ñåâàñòîïîëÿ, çíàêîìñòâà â âîòêèíñê,
#411 by Syfhgxle (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:03,
comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èçîáèëüíûé, çíàêîìñòâî íèæåãîðîäñêàÿ îáë êñòîâî, óàëüíûå çíàêîìñòâà â ìîñêâå, çíàêîìñòâî âãîðîäå ó÷àëû, èíòèì çíàêîìñòâà çóåâêà,
#410 by Nkjbwenk (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:03,
comment6, îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ïåðåâîëîöêèé ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà àðìÿíå â ñî÷è, çíàêîìñòâà í ÷åëíû, ñåêñ çíàêîìñòâà ã âîëîãäà, çíàêîìñòâà ñåâåðîäâèíñêà,
#409 by Byumvxjj (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:10,
comment1, ñâèíãåð çíàêîìñòâà âñòðå÷è, ñåêñçíàêîìñòâà ñàðàòîâå, ïàðû èíòèì âñòðå÷è, çíàêîìñòâà äëÿ äðóæáû è, çíàêîìñòâà ñ ïàðàìè äëÿ ñåêñà â äæàíêîå,
#408 by Ttftxjko (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:55,
comment4, äåâóøêà ïîçíàêîìèòüñÿ ñåêñà ìîñêâà, çíàêîìñòâî ïî êàçàõ, çíàêîìñòâà â áàëàáàíîâå, såõ çíàêîìñòâà àëìàòû, ìàâ ðó çíàêîìñòâà,
#407 by Xsqodhhj (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:54,
comment4, çíàêîìñòâà ìàñêâû, çíàêîìñòâà çà ðóáåæàìè, çíàêîìñòâà âîðîíèíà èðèíà, èíòèì îòäûõ îìñê, èíòèì çíàêîìñòâà êèðååâñê,
#406 by Khooezwh (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:38,
comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êîïåéñê, çíàêîìñòâà mamba èæåâñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà õàáàðîâñê äîñêà, çíàêîìñòâà âîëîñàòûå æåíñêèå íîãè íîâîñòü, äìèòðîâ îáúÿâëåíèÿ èíòèì,
#405 by Estyjvkt (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:38,
comment4, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå ïàâëîäàð, èùó äåâóøêó èíòèì, çíàêîìñòâà ïèòåðëîâ, èíòèì çíàêîìñòâà â ñåëÿòèíî, çíàêîìñòâà äëÿ åáëè â áîðèñîãëåáñêå,
#404 by Yshrdrtj (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:21,
comment2, çíàêîìñòâà 24 narod.ru, èíòèì çíàêîìñòâà êîëîìíå, çíàêîìñòâà äëÿ ðåàëèçàöèè ñåêñóàëüíûõ ôàíòàçèé, ñåêñ çíàêîìñòâà â êçûëîðäå, çíàêîìñòâà ñàìàÿ,
#403 by Czppdknv (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:05,
comment6, õî÷þ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâ÷åíêîé, çíàêîìñòâà ïî ñåêñóàëüíîé ñîâìåñòèìîñòè, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû íåðþíãðè 36 40ëåò, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìèëëåðîâî, çíàêîìñòâà çàïîðîæ,
#402 by Ahyhpvam (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:05,
comment4, ïðîñòèòóòêè êåìåðîâî èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà óêðàèíà äîíåöêàÿ îáë êðàìàòîðñê, çíàêîìñòâà õìåëüíèöêà, çíàêîìñòâà â ïèòåðå ïî èíòåðíåòó, äàãåñòàíåö ïîçíàêîìèòüñÿ ñ,
#401 by Uhltdivo (93.174.93.154) At 2010-07-08 21:49,
comment6, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè ãîðîäà ñàìàðà, çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå êðàñíîÿðñêîì êðàå, ýëèòíûå çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà, çíàêîìñòâà â èæåâñêå äëÿ à, çíàêîìñòâà ðîæíÿòîâ,
#400 by Rgpfuhpt (93.174.93.154) At 2010-07-08 21:49,
comment2, ñåêñ çíàêîìñòâî äîíåöê, ñåêñ çíàêîìñòâà â ã.äîíåöêå, âñåâîëîä çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êèñëîâîäñê æåí, îìñê íàòàëè èíòèì êëóá,
#399 by Ahtwauit (93.174.93.154) At 2010-07-08 21:16,
comment5, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ãàé, çíàêîìñòâà â ÷óâàøèé, èíòèì ñàéò ïðîñòèòóòîê àëìàòû, èíòèì ñèòè, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè ãåðìàíèè,
#398 by Ofkpflwr (93.174.93.154) At 2010-07-08 20:59,
comment4, òàãàíðîã çíàêîìñòâà çîÿ ëåâèòñêàÿ, çíàêîìñòâà ãóðüåâñê, æåëåçíîäîðîæíûå áèëåòû çíàêîìñòâà â õàáàðîâñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà ã íèæíåêàìñê, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíêè ÷åëÿáèíñêà,
#397 by Hrytylvi (93.174.93.154)