2006/Mar/13

เช้าวันนี้เข้า office แต่เช้า ด้วยอารมณ์ที่แสนดี กับอากาศร้อนอบอ้าวของ กทม.

สุดท้ายต้องเจอกับเรื่องที่หัวเราะแทบไม่ออกแต่เช้า

เดินเข้าห้อง Server ปรากฏว่า เครื่อง Sun ดับ

ยังไม่เท่าไหร่

AS/400 ดับ Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

คนสวยแย่แล้ว แย่แล้วคนสวย....

พึ่งเปลี่ยน Tape Backup ไปเมื่อวันศุกร์

คาดว่ายามน่าจะปิดสวิทไฟ เนื่องจาก บริษัทที่ทำงานอยู่

เปลี่ยนบริษัทที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นเจ้าใหม่ มันเลยไม่รู้เรื่อง

ฮือๆๆ เด๋วค่อยไล่เบี้ยเอากะมานนนนนนนนน

Comment

Comment:

Tweet


Decent publish. I just saved your site and desired to say that I have really experienced examining your content.
#462 by condos in hyde park (175.110.78.18) At 2012-02-27 21:26,
custom academic papers writing business seems to be advantageous now, credibly, just because guys became to purchase essays more often. Obvoiusly, the paper service can provide just premium quality production.
#461 by writing a research report (31.184.236.16) At 2011-12-22 15:33,
When you are in a not good position and have no money to go out from that, you would require to receive the mortgage loans. Because it should help you emphatically. I get auto loan every year and feel good just because of this.
#460 by personal loans (94.242.214.7) At 2011-12-06 18:28,
BTvz5m <a href="http://uwggmzkspxfi.com/">uwggmzkspxfi</a>, [url=http://ohguhejqlsvs.com/]ohguhejqlsvs[/url], [link=http://bqmpcswxzwvb.com/]bqmpcswxzwvb[/link], http://zjzcjfevcdvr.com/
#459 by NLCpqgEdAaRKT (79.142.67.91) At 2010-10-18 17:11,
hXlYjm <a href="http://tmrwceplagbu.com/">tmrwceplagbu</a>, [url=http://pbicudwjelyi.com/]pbicudwjelyi[/url], [link=http://fhpiagygmvds.com/]fhpiagygmvds[/link], http://uueauglrjjfa.com/
#458 by GFdUdeDnASaphhQcTL (79.142.67.83) At 2010-10-12 23:32,
YIvJFY <a href="http://rhnseuqggnkp.com/">rhnseuqggnkp</a>, [url=http://fsbbmnalpwpn.com/]fsbbmnalpwpn[/url], [link=http://heesvdwpapsw.com/]heesvdwpapsw[/link], http://ueheihavwkeh.com/
#457 by OJQcqDcccRb (91.212.226.56) At 2010-09-27 19:29,
cAy1SE <a href="http://jsxkyastbcnb.com/">jsxkyastbcnb</a>, [url=http://rqverognzfeo.com/]rqverognzfeo[/url], [link=http://vcmovbuwuiwr.com/]vcmovbuwuiwr[/link], http://xxfzpzrlxgpw.com/
#456 by iyzWStCcFmrS (188.92.75.82) At 2010-09-23 10:39,
Y1cDrk <a href="http://urthmhgvgwmj.com/">urthmhgvgwmj</a>, [url=http://bpffffjxvyci.com/]bpffffjxvyci[/url], [link=http://gljpelutgmdo.com/]gljpelutgmdo[/link], http://hiobaprafkpt.com/
#455 by OVomCTREjTjbhPEeJxM (213.5.64.21) At 2010-08-14 03:12,
comment4, ýëèòíûå çíàêîìñòâà â èíòåðíåò, çíàêîìñòâà äðÿ èçâðàøåíöåâ, 24 çíàêîìñòâà êðóãëîñóòî÷íî, ãîðÿ÷èå ïàðíè çíàêîìñòâà,
#454 by Ynjgsvxk (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:25,
comment2, çíàêîìñòâà äåâóøêè òàãàíðîã ðîñòîâñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñòàâðîïîëüÿ, çíàêîìñòâà ñåêñà ã æóêîâñêèé,
#453 by Zmtmlxqa (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:51,
comment6, èíòèì çíàêîìñòâà íà, çíàêîìñòâà äîíåêö, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíàìè èç ñêàíäèíàâèè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàìûçÿê,
#452 by Uzcpotuy (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:40,
comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáâè è áùåíèÿ, èíòèì çíàêîìñòâà êîììóíàð ãîðîä, îáùåíèå è çíàêîìñòâî êîâäîðñêàÿ öðá,
#451 by Krptawst (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:28,
comment5, çíàêîìñòâà â âîðîíåæå äëÿ âñòðå÷ è ñîçäàíèÿ ñåìüè, ñàéò çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, ëîâå çíàêîìñòâî,
#450 by Jjbacdup (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:17,
comment4, çíàêîìñòâà ñëàíäî ñïá îíà èùåò åãî, çíàêîìñòâà â ìîåì ãîðîäå, óñòü ëàáèíñê çíàêîìñòâà,
#449 by Qzkxipyp (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:05,
comment5, êàçàõñòàí çíàêîìñòâà íà ñàéòå mamba, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ïî èíòåðíåòó, çíàêîìñòâà ìóðìàíñê òðàíñè,
#448 by Puddze