2006/Mar/13

เช้าวันนี้เข้า office แต่เช้า ด้วยอารมณ์ที่แสนดี กับอากาศร้อนอบอ้าวของ กทม.

สุดท้ายต้องเจอกับเรื่องที่หัวเราะแทบไม่ออกแต่เช้า

เดินเข้าห้อง Server ปรากฏว่า เครื่อง Sun ดับ

ยังไม่เท่าไหร่

AS/400 ดับ Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

คนสวยแย่แล้ว แย่แล้วคนสวย....

พึ่งเปลี่ยน Tape Backup ไปเมื่อวันศุกร์

คาดว่ายามน่าจะปิดสวิทไฟ เนื่องจาก บริษัทที่ทำงานอยู่

เปลี่ยนบริษัทที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นเจ้าใหม่ มันเลยไม่รู้เรื่อง

ฮือๆๆ เด๋วค่อยไล่เบี้ยเอากะมานนนนนนนนน

Comment

Comment:

Tweet


Decent publish. I just saved your site and desired to say that I have really experienced examining your content.
#462 by condos in hyde park (175.110.78.18) At 2012-02-27 21:26,
custom academic papers writing business seems to be advantageous now, credibly, just because guys became to purchase essays more often. Obvoiusly, the paper service can provide just premium quality production.
#461 by writing a research report (31.184.236.16) At 2011-12-22 15:33,
When you are in a not good position and have no money to go out from that, you would require to receive the mortgage loans. Because it should help you emphatically. I get auto loan every year and feel good just because of this.
#460 by personal loans (94.242.214.7) At 2011-12-06 18:28,
BTvz5m <a href="http://uwggmzkspxfi.com/">uwggmzkspxfi</a>, [url=http://ohguhejqlsvs.com/]ohguhejqlsvs[/url], [link=http://bqmpcswxzwvb.com/]bqmpcswxzwvb[/link], http://zjzcjfevcdvr.com/
#459 by NLCpqgEdAaRKT (79.142.67.91) At 2010-10-18 17:11,
hXlYjm <a href="http://tmrwceplagbu.com/">tmrwceplagbu</a>, [url=http://pbicudwjelyi.com/]pbicudwjelyi[/url], [link=http://fhpiagygmvds.com/]fhpiagygmvds[/link], http://uueauglrjjfa.com/
#458 by GFdUdeDnASaphhQcTL (79.142.67.83) At 2010-10-12 23:32,
YIvJFY <a href="http://rhnseuqggnkp.com/">rhnseuqggnkp</a>, [url=http://fsbbmnalpwpn.com/]fsbbmnalpwpn[/url], [link=http://heesvdwpapsw.com/]heesvdwpapsw[/link], http://ueheihavwkeh.com/
#457 by OJQcqDcccRb (91.212.226.56) At 2010-09-27 19:29,
cAy1SE <a href="http://jsxkyastbcnb.com/">jsxkyastbcnb</a>, [url=http://rqverognzfeo.com/]rqverognzfeo[/url], [link=http://vcmovbuwuiwr.com/]vcmovbuwuiwr[/link], http://xxfzpzrlxgpw.com/
#456 by iyzWStCcFmrS (188.92.75.82) At 2010-09-23 10:39,
Y1cDrk <a href="http://urthmhgvgwmj.com/">urthmhgvgwmj</a>, [url=http://bpffffjxvyci.com/]bpffffjxvyci[/url], [link=http://gljpelutgmdo.com/]gljpelutgmdo[/link], http://hiobaprafkpt.com/
#455 by OVomCTREjTjbhPEeJxM (213.5.64.21) At 2010-08-14 03:12,
comment4, ýëèòíûå çíàêîìñòâà â èíòåðíåò, çíàêîìñòâà äðÿ èçâðàøåíöåâ, 24 çíàêîìñòâà êðóãëîñóòî÷íî, ãîðÿ÷èå ïàðíè çíàêîìñòâà,
#454 by Ynjgsvxk (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:25,
comment2, çíàêîìñòâà äåâóøêè òàãàíðîã ðîñòîâñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñòàâðîïîëüÿ, çíàêîìñòâà ñåêñà ã æóêîâñêèé,
#453 by Zmtmlxqa (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:51,
comment6, èíòèì çíàêîìñòâà íà, çíàêîìñòâà äîíåêö, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíàìè èç ñêàíäèíàâèè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàìûçÿê,
#452 by Uzcpotuy (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:40,
comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáâè è áùåíèÿ, èíòèì çíàêîìñòâà êîììóíàð ãîðîä, îáùåíèå è çíàêîìñòâî êîâäîðñêàÿ öðá,
#451 by Krptawst (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:28,
comment5, çíàêîìñòâà â âîðîíåæå äëÿ âñòðå÷ è ñîçäàíèÿ ñåìüè, ñàéò çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, ëîâå çíàêîìñòâî,
#450 by Jjbacdup (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:17,
comment4, çíàêîìñòâà ñëàíäî ñïá îíà èùåò åãî, çíàêîìñòâà â ìîåì ãîðîäå, óñòü ëàáèíñê çíàêîìñòâà,
#449 by Qzkxipyp (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:05,
comment5, êàçàõñòàí çíàêîìñòâà íà ñàéòå mamba, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ïî èíòåðíåòó, çíàêîìñòâà ìóðìàíñê òðàíñè,
#448 by Puddzelp (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:54,
comment6, çíàêîìñòâà â òþìåíè ìàìáà, ã äìèòðîâ ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äîáðîïîëüå äîíåöêîé îáë,
#447 by Xshdxsjn (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:43,
comment6, çíàêîìñòâà ïî îðåõîâî çóåâî, çíàêîìñòâà â ãàëè÷å êîñòðîìñêîé îáëàñòè, áîãàòûå ìóæ÷èíû çíàêîìñòâà,
#446 by Hvqlpxkm (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:31,
comment4, ñèáíåò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â äåðåâíå ïóõîâè÷è, ìîëîäîé ïàðåíü õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áîãàòîé äàìîé,
#445 by Qofkoajd (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:20,
comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà íèæåãîðîäñêîé, íàéòè çíàêîìñòâà æåíùèíó ìóëàòêó òðàíñ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê êîëïèíî,
#444 by Sgxzbfuh (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:34,
comment6, çíàêîìñòâà ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü ãîðîä ïîäîëüñê êíîïêà, çíàêîìñòâî ãîðîäà íåðþíãðè, èíòèì â ÿêóòñêå,
#443 by Dmdjxhhl (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:23,
comment4, çíàêîìñòâà â ïîñòàâàõ, êîñòðîìà ñòñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äåâóøêè ýðîòèêà,
#442 by Fkhftwai (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:12,
comment5, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èíâàëèäîì, èíòåðíåò çíàêîìñòâà íîâîñòè, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå, çíàêîìñòâà â áóèíñêå,
#441 by Ybqgbtkf (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:49,
comment5, çíàêîìñòâî ïî èíòåðíåòó áëîãè, èíòèì çíàêîìñòâà áåíäåðû, çíàêîìñòâà äåâóøåê áè,
#440 by Gbfhvixf (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:38,
comment1, çíàêîìñòâà ìåãèîí, òàäæèêèñòàí äóøàíáå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà õàáàðîâñêèé êðàé êîìñîìîëüñêíààìóðå äåâóøêè, çíàêîìñòâà â ñåðãèåâî ïîñàäå,
#439 by Lkzdbout (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:26,
comment2, çíàêîìñòâî ñ êèòàÿíêîé â ìîñêâå, ïîïóëÿðíûå âûñêàçûâàíèÿ äëÿ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî áàðàíîâè÷è,
#438 by Kgfadspc (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:15,
comment3, ñåêñ çíàêîìñòâî â ãîðîäå àðòåì, çíàêîìñòâà òûìîâñêîå, çíàêîìñòâà ïî êîìè,
#437 by Eseszbrk (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:41,
comment1, èíòèì çíàêîìñòâà â áåðäñêå, åãèïåò èç ïåðìè, çíàêîìñòâà íà ðàìáëåðå, çíàêîìñòâà ïî ñèìôåðîïîëþ,
#436 by Lcexvmgf (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:30,
comment2, çíàêîìñòâà áîðîäèíî êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ëåçáè çíàêîìñòâà îò 40 ëåò, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñëàâãîðîä,
#435 by Ljilxuso (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:18,
comment5, êîíòàêò õåðñîí çíàêîìñòâà, èíòèì â ãîðîäå óõòà, çíàêîìñòâî ëèïåöêàÿ îáëàñòü,
#434 by Vbtokpqc (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:06,
comment4, ïåðìñêèé êðàé çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áåç îáÿçàòåëüñòâ â ïèòåðå, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöåì èç ôèíëÿíäèè,
#433 by Iwbajoas (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:55,
comment4, çíàêîìñòâà â ìóðìàíñêè, ðàìáëåí çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ åâðåéêàìè, çíàêîìñòâà óñàòûå çà 30,
#432 by Nafqmojj (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:44,
comment1, çíàêîìñòâà ñ âåðóþùèìè, èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå, çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû ôèííû,
#431 by Donhggrn (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:10,
comment2, çíàêîìñòâà ãîðîä âîëîãîäà, çíàêîìñòâà ïàðû ñýêñ, àðõàíãåëüñêèå çíàêîìñòâà open,
#430 by Dvnwfsef (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:48,
comment6, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà êóðãàí, ãîñïîæè ðàáû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà îäíîêëàñíèêè ãîìåëü,
#429 by Radvlgno (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:37,
comment6, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñóðãóò, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ìèëëèîíåðû, çíàêîìñòâà â âîëãîäîíñêå,
#428 by Pyiswaip (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:03,
comment1, èíòèì çíàêîìñòâà â êîâðîâ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâ÷îíêàìè èç ïîäìîñêîâüÿ, çíàêîìñòâà ãîðîä ñòàâðîïîëü íîâîñòü,
#427 by Jdtfzxhy (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:52,
comment6, çíàêîìñòâà èíîñòðàííûå, èíòèì çíàêîìñòâà ïåðìü, çíàêîìñòâà ïàðû ñàíêò ïåòåðáóðã,
#426 by Pmlrprhi (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:18,
comment4, ñåêñ-çíàêîìñòâà â îðëå, çíàêîìñòâà â ðîòîâåíàäîíó, çíàêîìñòâà òâåðü îíëàéí, ãðîäíåíñêèå çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà,
#425 by Sughsimz (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:06,
comment4, çíàêîìñòâàõ â èíòåðíåòå, çíàêîìñòâà èíòèìíûõ ìåñò, çíàêîìñòâà òðàíñâèñòèòîâ â ìîñêâå, ìåæäóíàðîäíûå áðà÷íûå çíàêîìñòâà ãååâ ãåðìàíèÿ,
#424 by Urnakmqw (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:32,
comment5, çíàêîìñòâî ëóöê, çíàêîìñòâàáëàãîâåùåíñê, çíàêîìñòâà ñ áè ïàðîé, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êàçàõñòàí êîê÷åòàâ,
#423 by Bsxipfcx (93.174.93.154) At 2010-07-09 09:47,
comment5, èíòèì çíàêîìñòâà ÿäðî, çíàêîìñòâà ïàðû æ ìæ, èíòèì çà äåíüãè îðåíáóðã, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ñòåðëèòàìàê,
#422 by Twqijlqx (93.174.93.154) At 2010-07-09 09:36,
comment5, ñàéò çíàêîìñòâà ýõîëèäåé, çíàêîìñòâà ñ ìîëîäûìè ëþäüìè, çíàêîìñòâî ñêîðïèîí,
#421 by Hsamceor (93.174.93.154) At 2010-07-09 09:14,
comment5, çíàêîìñòâà ëåçáè â êðàñíîäàðñêîì êðàå, ðåñïóáëèêà ñåâåðíàÿ îñåòèÿ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìàìáà â êðàñíîäàðå, îäåññà ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà,
#420 by Gsbvokli (93.174.93.154) At 2010-07-09 07:55,
comment5, íåãðèòÿíêè çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà ðåüáëåð, ìîñêâà çíàêîìñòâà ñàéòû ïëàòíûå,
#419 by Yaepmhws (93.174.93.154) At 2010-07-09 07:31,
comment3, çíàêîìñòâà â ÿêóòñêå äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà â ÷åëíàõ ëàâ ÷åëíû, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäà óõòà, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè îò 55,
#418 by Lxyozuej (93.174.93.154) At 2010-07-09 07:08,
comment2, çíàêîìñòâî è ïåðåïèñêà, èíòèì çíàêîìñòâà æåëåçíîâîäñê, çíàêîìñòâà äëÿ ñàì ïàð, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àðìÿíñêîé äåâóøêîé,
#417 by Vewbxtgs (93.174.93.154) At 2010-07-09 06:45,
WHLVOl comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïî sms, çíàêîìñòâà ðîññèÿ ìîñêâà, çíàêîìñòâî ìîñêâà ñïîíñîð,
#416 by Yrqivpde (93.174.93.154) At 2010-07-09 04:30,
comment3, ïîæèëàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà ìóëàòêà, çíàêîìñòâî â ãîðîäå êàçàíè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ñìîëåíñê, çíàêîìñòâà â ïóðïå ñëàâíûé ÿíàî,
#415 by Hkhqpkyk (93.174.93.154) At 2010-07-09 01:23,
comment6, çíàêîìñòâà â ñëåïóþ, çíàêîìñòâà ãîðîäà áàëàêîâî, â ðàçâîäå çíàêîìñòâà ðîìåî, èíòèì çíàêîìñòâà âåá êàì, ñàéòäëÿ èíòèìíûõ çíàêîìñòâ,
#414 by Gsovjngv (93.174.93.154) At 2010-07-09 01:23,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà àêñàé, çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà â êàëèíèíãðàäå, èíòèì çíàêîìñòâà â ã.ïåðìü, çíàêîìñòâî íîâîãî ïîêîëåíèÿ cxx, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà êàìåíñêóðàëüñêèé,
#413 by Duiplpgt (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:51,